Committees

Chair

European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering (EJC / PISE)

Günter Bräuer (Chairman)
Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST

Bienroder Weg 54 e
38108 Braunschweig
Germany
Phone:  +49 (0) 531 215-55 01 / 00
Fax:      +49 (0) 531 215-59 01

Conference Chairwoman
Farzaneh Arefi-Khonsari, Paris (F)

Conference Co-Chairmen
Michael Zeuner, Chemnitz (D)
Jenq Gong Duh, Hsinchu (TW)

Honorary Founding Chairman

Kyong-Tschong Rie, Braunschweig (D)

Scientific Program 

Farzaneh Arefi-Khonsari
Sorbonne Universites- Pierre & Marie Curie University
Laboratoire Interfaces et Systèmes Electrochimiques (UMR 8235)
Tour 13-14
4, place Jussieu 75252 Paris cedex 05
France

e-mail: farzaneh.arefi@upmc.fr

 

Boards & Committees

International Program Committee

Farzaneh Arefi-Khonsari, Paris (F)
James Bradley, Liverpool (UK)
Thierry Czerwiec, Nancy (F)
Ulf Helmersson, Linköping (S)
Lars Pleth Nielsen, Århus C (DK)
Christian Oehr, Stuttgart (D)
Jerome Pulpytel, Paris (F)
Michael Thomas, Braunschweig (D)
Roel Tietema, Venlo (NL)
Jaroslav Vlcek, Plzen (CZ)
Michael Zeuner, Chemnitz (D)

Local Organizing Committee

Günter Bräuer, Braunschweig (D) Christian Oehr, Stuttgart (D)
Peter Frach, Dresden (D) Jörg Patscheider, Dübendorf (CH)
Andreas Leson, Dresden (D) Sven Richter, Dresden (D)
Grit Köckritz, Dresden (D)

 

Management

Conference Secretariat 

Katrin Ferse / Grit Köckritz
Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V.
Gostritzer Str. 63, 01217 Dresden, Germany
Phone: +49 351 8 71-83 75
Fax: +49 351 8 71-84 31
e-mail: koeckritz@efds.org

Industrial Exhibition 

Grit Kotschenreuther
Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V.
Gostritzer Str. 63, 01217 Dresden, Germany
Phone: +49 351 8 71-83 72
Fax: +49 351 8 71-84 31
e-mail: kotschenreuther@efds.org